Condicions de contratació de la web de Masuniformes

93 425 53 93

info@masuniformes.com

Horari:  De Dilluns a Divendres de 10h a 20h.
Dissabtes de 10h a 14h i de 16.30h a 20h.

Condicions de contractació

Llegeixi atentament les Condicions de la nostra web Masuniformes.com. Aquí disposes de la informació addicional sobre la botiga en línia que puguis requerir.


LLEGIR ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Mas Uniformes 10 SL, Comte Borrell 96, Barcelona, 08015, Espanya, i amb CIF B-65.441.453 (en endavant, "Mas Uniformes 10, SL") i els tercers (en endavant, "usuaris") que es donin d'alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga en línia del lloc web oficial de Mas Uniformes 10, SL (https://www.masuniformes.com ", d'ara endavant la" Botiga ").


2. OBLIGACIONS DE L'USUARI

2.1 L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes hi ha utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes condicions Generals, i haurà així mateix abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Mas Uniformes 10, SL , els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.


3. PRODUCTES Y PREUS

3.1 Mas Uniformes 10, S.L. es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Mas Uniformes 10, S.L. podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, Mas Uniformes 10, S.L. es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.

3.2 Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen a la Botiga. Els preus indicats a la Botiga són en Euros i no inclouen l'IVA.


4. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTOS

4.1 En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, Mas Uniformes 10, SL enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del Producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a Mas Uniformes 10, SL.

4.2 L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats a la Botiga.

4.3 Mas Uniformes 10, S.L. arxivarà els documents electrònics en els quals es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua espanyola.

4.4 La confirmació de la comanda enviada per Mas Uniformes 10, SL no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. Mas Uniformes 10, S.L. enviarà amb el Producte la factura corresponent del mateix.


5. FORMES DE PAGAMENT

Amb targeta de crèdit: Mitjançant elCyberpack gestionat per La Caixa, una de les pasarel·les de pagament per Internet més segures en l'actualitat, que segueix els estàndards 3DSecure de visa i Mastercard, en cada operació es sol·licita la autentificació del titular a la entitat emisora de la targeta. 
Transferència bancaria o ingrés: Al nostre compte de La Caixa a nom de Masuniformes 10, S.L.
Recordi indicar el seu nom i el número de comanda per poder identificar més ràpidament el seu pagament i processar la comanda el més aviat possible.  (El número de compte el coneixerà al finalitzar la seva comanda). 
PayPal: PayPal és una forma ràpida i segura de pagar per Internet. No tindrà que introduir els detalls de la seva tarjeta o el seu compte bancari per pagar. Només necessitarà la seva direcció de correu electrònic i una constrasenya. 


6. DRET DE DESISTIMENT

6.1 L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb Mas Uniformes 10, SL a través del correu electrònic a la següent adreça: devoluciones@masuniformes.com i desistir de la compra en un termini no superior a catorze dies naturals, comptats a partir de la recepció del Producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que Mas Uniformes 10, SL indiqui a l'Usuari en contestació a la seva notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de retornar el Producte en el termini màxim de set (7) dies des que Mas Uniformes 10, SL li indiqui la forma de devolució.
6.2 El desistiment comporta la devolució de l'import pagat pel producte més les despeses d'enviament. Les despeses de devolució són a càrrec de l'usuari / client. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei. 

6.3 No podrà exercitar-se el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

IMPORTANT: No acceptarem la devolució ni el canvi d'articles que hagin estat usats, manipulats, danyats o alterats de qualsevol forma. No acceptarem devolucions ni canvis transcorreguts set dies des de la data de lliurament. No ens fem responsables de les pèrdues o danys que puguin patir els productes retornats que no hagin estat enviats o empaquetats de forma adequada pels remitents. Embalatge: si el producte no es retorna en el mateix embalatge d'origen el bé patirà una depreciació, informant prèviament al consumidor.


7. SERVEI D' ATENCIÓ AL CLIENT

7.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça online@masuniformes.com


8. SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI

8.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori de la Unió Europea, de manera que el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.

8.2 El servei de lliurament de Mas Uniformes 10, SL, es realitza en col • laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No es serviran comandes a Apartats de Correus ni a hotels o altres adreces no permanents.

8.3 El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d'adquisició del Producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d’ enviament.


9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

9.1 L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel • lectual i industrial de la pròpia Mas Uniformes 10, SL o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel • lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

9.2 Tret que fos autoritzat per Mas Uniformes 10, SL o en el seu cas pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. L'usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.

9.3 L'Usuari s'haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert per Mas Uniformes 10, SL o per tercers en la Botiga.


10. PROTECCIÓ DE DADES

10.1 En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l'informem que les seves dades personals i la seva actualització al RGPD, reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del consell de 27 d'abril de 2016, altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de Mas uniformes 10, SL, mentre no se sol • liciti la seva cancel • lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d'aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis.

10.2 L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel • lació dirigint-se a Mas Uniformes 10, SL Comte Borrell, 96 08015 Barcelona (Barcelona), o mitjançant correu electrònic dirigit a admin@masuniformes.com , adjuntant còpia del seu NIF o document identificatiu substitutori.

10.3. Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.


11. CONTRASSENYES

11.1 Mas Uniformes 10, SL facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus que es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a Mas Uniformes 10, SL de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.


12. GALETES

12.1 Mas Uniformes 10, S.L. utilitza galetes per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les galetes són arxius instal•lats al disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo.

12.2 Si l'Usuari no desitja que s’instal•li • li en el seu disc dur una galeta, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les galetes lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les galetes, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.


13. LLEI APLICABLE I FUR

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. 


14. GARANTIA DE BÉNS DE CONSUM

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat en el termini des que va tenir coneixement d'ella. Aquestes garanties s'aplicaran tenint en compte la naturalesa dels béns comercialitzats en el lloc web. Excepte prova en contra, s' entendrà que els productes con conformes amb el contracte sempre que cumpleixin tots els requisits que s'expressen a continuació:

a) S'ajusten a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.

b) Sigui aptes pels usos que ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.

c) Presenten la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.

Xat off-line - Clic per contactar amb nosaltres